Nederlandslimbereikbaar

PRIVACY

Via deze site kan het Ministerie van IenW uitvoering geven aan kennisdeling rondom Mobilty as a Service. Op deze site worden geen persoonsgegevens verwerkt. Met verwerken worden alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld, zoals opslaan, delen en vernietigen.